Babica - Dedek

Domov      
           

  Razvojni programiKontakt

Razvojna agencija Sora d.o.o.

Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka 
Tel.št.: 04/50-60-220
Faks:  04/620-22-00
 
E-pošta: info@ra-sora.si
Spletna stran: www.ra-sora.si 

 
 
 

 Skupne razvojne usmeritve in cilji ter prioritetne aktivnosti na področju razvoja podeželja so navedeni v izdelanih razvojnih programih:

PROGRAM ZA GORSKOVIŠINSKO OBMOČJE

PROJEKTI CRPOV

REGIONALNO ZASTAVLJENI PROGRAMI IN PROJEKTI

OBMOČNI RAZVOJNI PROGRAM (RPP 2002-2006)

REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM GORENJSKE (2002-2006)

REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM GORENJSKE (2007-2013)

RAZVOJNI PROGRAM PODEŽELJA (RPP 2007-2013)

LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA

       §        Program razvoja gorskovišinskega območja 1991

S tem programom je bil narejen prvi korak k načrtnemu razvoju podeželja na Škofjeloškem, s poudarkom na območjih s težjimi pridelovalnimi pogoji.

V ospredje so bile postavljene možnosti gospodarskega razvoja na osnovi spoznanih in utemeljenih lokalno razvojnih potencialov, kvalitete in zmožnosti prostora, znanja ter sposobnosti prebivalcev, ki tam prebivajo.
 
Kot razvojna zasnova je bila postavljena kmetijska raba prostora, ki je največja komperativna prednost prostora in pogojuje možnosti razvoja drugih dejavnosti. Kot perspektivne dejavnosti pa so bile spoznane: predelava osnovnih kmetijskih pridelkov, lesa, turizem ter proizvodne in storitvene dejavnosti.
 
Prioritetne naloge v programu so zato bile animacija okolja, ustvarjanje podjetniške klime z razkrivanjem potencialov in razvojnih možnosti, motiviranje za samorazvoj, strokovna svetovalna pomoč pri aktiviranju potencialov in razvoju posameznih perspektivnih programov ter zagotavljanje prostorskih pogojev za razvoj in urejanje infrastrukturnih pogojev.
 
§        Projekti CRPOV in drugi inicialni projekti
 
Prve z razvojnim programom začrtane aktivnosti so bile zapeljane skozi inicialne razvojne projekte in projekte CRPOV (Celostnega razvoja podeželja in obnove vasi). Cilji projektov CRPOV in drugih inicialnih projektov so bili aktivirati razvojne potenciale določenega območja s sočasnim spodbujanjem lokalnega prebivalstva do lastnega razvoja, z doseženimi rezultati pa motivirati tudi druga okolja in prebivalce za samorazvoj.
 
V šestih letih je bilo zastavljenih sedem projektov, vezanih na določeno območje ali dejavnost:
 
1. Projekt razvoja turizma v KS Sorica, Občina Škofja Loka, leto 1992/1993
2. Projekt predelave lesa v malih proizvodnih enotah, Občina Škofja Loka, leto 1992
3. Projekt razvoja turizma na Starem Vrhu, Občina Škofja Loka, leto 1993
4. Projekt razvoja turizma v Vinharjih, Občina Gorenja vas - Poljane, leto 1997
5. Projekt razvoja Hotavelj z okolico, Občina Gorenja vas - Poljane, leto 1997
6. Projekt razvoja vasi Breznica in Gabrovo, Občina Škofja Loka, leto 1997
7. Projekt predelave sadja, Občina Gorenja vas - Poljane in Škofja Loka, leto 1997
 
§        Regionalno zastavljeni programi in projekti
 
Na podlagi uspešnih rezultatov iz izpeljanih projektov in potreb, ki so se pokazale v prostoru so bili zastavljeni projekti, ki so pokrivali celotno škofjeloško regijo. Vsebinsko so se nanašali na razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, postavitev pohodniških poti, postavitev in promocijo skupne blagovne znamke, oblikovanje programov naravoslovnih dni, vzpostavitev in delovanje podeželskega razvojnega jedra, ureditev Loške kolesarske in tematskih poti ter Rupnikove linije.
Z namenom vključiti sadjarsko ponudbo na Škofjeloškem v turistično ponudbo je bil izveden projekt 'Kjer sadje cveti, človek živi', izdelana je bila Kartica Ugodnosti na Škofjeloškem, oblikovani paketi izletov, tečaji za turistične vodnike, odprle so se nove turistično informacijske točke, na Škofjeloškem pa se organizirajo tudi že vrsto tradicionalnih prireditev.
 
Delno pa se na razvoj podeželja navezujejo tudi sledeči projekti:
 
  1. Program razvoja turizma v občini Škofja Loka do leta 2005, Občina Škofja Loka, leto 1998.
  2. Strateški načrt razvoja in trženja celovite turistične ponudbe na območju Upravne enote Škofja Loka, leto 1999
  3. Strategija gospodarskega razvoja za občino Gorenja vas – Poljane, leto 1999
  4. »Ureditev porečja Sore» za ureditev vodooskrbe ter odvajanja in čiščenja odpadnih voda, leto 2006
§        Območni razvojni program – RPP 2002 - 2006
 
Občine Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane, Železniki in Žiri so ob sodelovanju z Razvojno agencijo Sora v letu 2002 pripravile skupni razvojni dokument - Območni razvojni program 2002-2006 za območje občin Škofja Loka, Gorenja vas- Poljane, Železniki in Žiri.
Občine iz območja so v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in v skladu z usmeritvami Evropske unije, katerih cilj je uravnotežen, skladen regionalni razvoj, zmanjšanje razvojnih razlik znotraj regije in med občinami, pristopile k izdelavi Območnega razvojnega programa. Skupni razvojni program oziroma skupni projekti tega programa tako prerašcajo občinske meje. S tem je dosežen širši regionalni koncept, izpolnjeni pa so tudi potrebni pogoji za učinkovito črpanje sredstev evropskih skladov.
  
§        Regionalni razvojni program Gorenjske 2002 - 2006
 
Regionalni razvojni program Gorenjske 2002 - 2006 je Regionalna razvojna agencija Gorenjske, ki jo mrežno tvorijo BSC Kranj, RAGOR in Razvojna agencija Sora, pripravila v skladu z Zakonom o pospeševanju skladnega regionalnega razvoja in v sodelovanju z vsemi 17 občinami na Gorenjskem, številnimi organizacijami, inštititucijami, podjetji, združenji in posamezniki.
Regionalni razvojni program je sprejel Programski odbor regionalnega razvojnega programa ter potrdili občinski sveti vseh gorenjskih občin. Mnenje k Regionalnemu razvojnemu programu Gorenjske je podala Agencija RS za regionalni razvoj, obravnaval pa tudi svet Vlade RS za strukturno politiko.
  
§        Regionalni razvojni svet Gorenjske
 
Na 1. seji se je konstituiral nov Regionalni razvojni svet Gorenjske. Člane sveta si lahko preberete tukaj.
Svet je na seji sprejel poslovnik, po katerem bo imel sedem odborov, in sicer za:
- človeške vire
- infrastrukturo, okolje in prostor
- gospodarstvo
- razvoj podeželja
- razvoj turizma, športa in kulture
- regionalni marketing
- investicije
  
§        Regionalni razvojni program Gorenjske 2007 – 2013
 
Regionalni razvojni program Gorenjske 2007 - 2013 (RRP) je temeljni programski dokument na regionalni ravni. Opredeljuje prednosti Gorenjske, določa njene razvojne prioritete ter finančno ovrednotene programe in projekte. Nastajal je od jeseni 2005 do poletja 2006 pod vodstvom Regionalne razvojne agencije BSC Kranj in v partnerskem sodelovanju več kot 300 posameznikov iz gospodarstva, javnega in nevladnega sektorja združenih v okviru Regionalnega razvojnega sveta Gorenjske.
 
Razvojni program Gorenjske 2007-2013 je ne voljo tukaj.
 
         §       Razvojni program podeželja za območje občin Gorenja vas-Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri za obdobje 2007-2013
 
Programski odbor za izdelavo RPP je junija 2006 sprejel Razvojni program podeželja za območje občin Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri za obdobje 2007 - 2013 (RPP). RPP je bil izdelan v skladu s smernicami EU in Nacionalnim programom razvoja podeželja za obdobje 2007 - 2013. RPP predstavlja skupno strategijo razvoja podeželja na območju občin Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri in ukrepe za njeno uresničevanje.
Izkušnje pri uresničevanju RPP 2002-2006 so pokazale, da so bile usmeritve pravilne in rezultati uspešni. Zato RPP za novo programsko obdobje povzema vse ukrepe, ki so se uspešno izvajali že v obstoječem RPP. Dodani pa so nekateri novi glede na potrebe, ki so se pokazale pri izvajanju obstoječega RPP ali v okviru delavnic in sestankov, ki so bili opravljeni v času izdelave novega RPP.
Izdelani RPP je podlaga za nadaljevanje usklajenega dela pri razvoju podeželja na škofjeloškem območju ter podlaga za iskanje sredstev na različnih razpisih. S sprejetim RPP smo partnerji, vključeni v Lokalno akcijsko skupino (LAS), pridobili tudi status območja LEADER za naše razvojno območje. Z letom 2007 bodo tudi v Sloveniji na razpolago sredstva iz programa EU LEADER, ki so namenjena izvajanju lokalnih razvojnih strategij na področju podeželja.
 
Razvojni program podeželja za območje občin Gorenja vas-Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri za obdobje 2007-2013 vam je na voljo tukaj.
Več o LAS loškega pogorja si lahko prebete tukaj.
 
§        Lokalna razvojna strategija
 
29.7.2008 je Lokalna akcijska skupina loškega pogorja (LAS loškega pogorja) prejela odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o dodelitvi statusa delujoče lokalne akcijske skupine. S tem je pridobila pravico do koriščenja sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), namenjenih za izvajanje pristopa Leader v programskem obdobju 2007 - 2013 (4. razvojna os Programa razvoja podeželja RS).
Cilje in načela pristopa LEADER bomo uresničevali z izvajanjem RAZVOJNE STRATEGIJE LAS loškega pogorja preko razvojnih projektov, ki se bodo nanašali na cilje, vizijo in programe, opredeljene v tej strategiji.
 
Razvojna strategija LAS loškega pogorja je dosegljiva tukaj.

 


   
 
  Projekti
Dedek Jaka & Babica Jerca
 Dedek Jaka & Babica Jerca
LAS loškega pogorja
 LAS loškega pogorja
Okusi loškega podeželja
 Okusi loškega podeželja
Energetski forum
 Energetski forum
Naravoslovni dnevi na podeželju
 Naravoslovni dnevi na podeželju
Partnerstvo dobrot brez meja
 Partnerstvo dobrot brez meja
Razvojna agencija Sora
 Razvojna agencija Sora